ការចិញ្ចឹមសត្វមាន់

ការភ្ញាស់ពងមាន់
១-​ ជ្រើសរើសពូជ​ (មេមាន់ និងមាន់ឈ្មោល)
២- ការរក្សាពង មុនដាក់ចូលទូរភ្ញាស់ពងមាន់
៣- ការថែរក្សាកូនមាន់ និងដាក់វ៉ាក់សាំ
៤- ចំណីអារហារមាន់
៥- ការធ្វើរោងមាន់ និងកន្លែងដាក់កូនមាន់
៦- កន្លែងមាន់ជំទង់ និងមាន់ពង

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s